Regulamin witryny i sklepu internetowego pod adresem www.lemonbike.eu

I. SŁOWNIK POJĘĆ

1. Sprzedawca, Administrator danych – Lemonbike.eu Gabriela Fabian NIP: 6311009288 REGON 277495024, adres siedziby 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej 5, e-mail: info@lemonbike.eu
2. Sklep – portal internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym www.lemonbike.eu za pośrednictwem portalu Kupujący może składać Zamówienia.
3. Klient, Kupujący – osoba korzystająca ze Sklepu, składająca Order za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w Konsumenci, a także Przedsiębiorcy Indywidualni.
4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną podejmującą czynność prawną – umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, ale bez bezpośredniego powiązania z działalnością gospodarczą lub zawodową Kupującego (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
5. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Polityka Prywatności – dokument obejmujący informacje odnośnie zasad ochrony danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę, zamieszczony w zakładce „Polityka Prywatności, cookies” na stronie Sklepu.
7. Regulamin – niniejszy dokument regulaminu Sklepu.
8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
9. Order – oświadczenie woli Kupującego bezpośrednio powiązane z zawarciem na odległość umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu wraz z określeniem ilości i rodzaju Towarów.
10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, ale z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa regulacje zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów widocznych w Sklepie
2. Do poprawnego złożenia zamówienia wymagane są urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu, poczty e-mail oraz wystarczających zasobów internetowych i sprzętowych, umożliwiających wyświetlanie stron internetowych.
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary wyświetlane w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
4. Ceny Towarów widoczne w Sklepie (na stronie każdego z prezentowanego Towaru) podawane są w walucie: polski złoty, euro (w zależności od ustawień Sklepu wybranych przez Klienta) i zawierają podatek VAT.
5. Prezentowana zawartość Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacje dotyczące Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
6. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, by zapewnić maksymalnie udane zakupu, zwracając szczególną uwagę na bezproblemowość transakcji i ochronę powierzanych danych osobowych. Sprzedawca oświadcza, że dokłada wielu starań do przedstawienia opisu i zdjęć produktów z ich realnym stanem fizycznym, ale nie wyklucza się możliwości popełnienia błędu czy różnicy w wyświetlaniu na urządzeniach (np. barwa ekranu). Zastrzega się prawo do aktualizacji danych i specyfikacji Towarów prezentowanych w Sklepie bez podania przyczyny.
7. Sprzedający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obliguje się do zapewnienia zgodności Towarów z umową – obowiązek ten oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych, jak i prawnych.
8. Zgodnie z treścią art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013. Konsumenci mają prawo do skorzystania z drogi pozasądowego rozstrzygania sporów związanych z umową sprzedaży zawartą przez Internet pomiędzy mieszkającymi w UE konsumentami a przedsiębiorcami mających swoją siedzibę w UE. Spór można rozstrzygnąć za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca zapewnia możliwość składanie Zamówień i kontaktu w Sklepie w następujący sposób:
– za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
– przez połączenie telefoniczne na nr tel. +48 575 830 916.
2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z obowiązującą taryfą Kupującego.
3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka i postępować z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu celem finalizacji złożenia zamówienia:
– Określić sposób dostawy;
– Określić sposób płatności;
– Podać dane dostawy;
– Zaakceptować aktualną treść Regulaminu;
– Celem podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Kupujący powinien potwierdzić zakup i zrealizować płatność.
4. Dokonanie czynności opisanych w powyższym §3 ust. 3 jest równoznaczne ze złożeniem u Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych cenach w Sklepie.
5. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia w panelu interaktywnym Sklepu, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia lub odmową przyjęcia wraz z podaniem przyczyny. W momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.
6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności odnośnie przesłanych przez sklep Informacji należy przesłać wiadomość e-mail na adres info@lemonbike.eu celem korekty niezgodności.
7. Do momentu, gdy zamówiony przez kupującego Towar nie został wysłany, Klient może zwrócić się do Sprzedawcy celem modyfikacji całego zakresu Zamówienia (Rodzaj i ilość Towaru, dane wysyłkowe). Jeżeli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, dochodzi do zmiany umowy sprzedaży Towarów.
8. Celem złożenia zamówienia telefonicznego, należy skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą pod numerem określonym w §3 ust. 1
9. Jeśli podczas zamówienia telefonicznego Klient występuje z propozycją zawarcia umowy sprzedaży:
– Po osiągnięciu porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Sprzedawca udzieli Klientowi informacji o warunkach Zamówienia (oznaczenie zamawianych Towarów, łączną cenę, czas dostawy, prawo do odstąpienia od umowy, czas trwania umowy lub przesłanki do jej wypowiedzenia, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony).
– Sprzedawca przystąpi do realizacji treści umowy sprzedaży Towarów po potwierdzeniu ww. warunków Zamówienia przez Klienta.
– Sprzedawca potwierdzi Klientowi warunki zamówienia poprzez przesłanie do Klienta materiałów wskazanych w §3 ust. 5.
10. Wszystkie wątpliwości i pytania w momencie składania zamówienia należy zgłaszać na adres e-mail info@lemonbike.ei

IV. DOSTAWA TOWARU

1. Sprzedawca realizuje wysyłkę na terenie Europy. Koszt dostawy towaru przedstawiony jest w procesie składania Zamówienia po przedstawieniu przez Kupującego adresu dostawy Towaru.
2. Sprzedawca realizuje wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpiecznego zapakowania Towaru, by zapewnić ochronę przed uszkodzeniem w trakcie wysyłki, z zastrzeżeniem, że może dojść do losowego uszkodzenia Towaru w trakcie transportu. Odpowiedzialność za dostarczenie Towaru do Kupującego spoczywa na Sprzedawcy.
4. Termin wysyłki Zamówienia jest określony na Podstronie danego towaru i dotyczy zamówień, które uprzednio zostały opłacone przez Kupującego za pośrednictwem wybranej metody płatności podczas składania zamówienia:
– Uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy poprzez wybór tzw. “płatność z góry” – płatności elektroniczne, przelew bankowym, karta płatnicza.
– Otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o uruchomieniu płatności ratalnej dla Kupującego.
– Wyboru metody płatności “za pobraniem”. Płatność zostanie uiszczona przez Kupującego (przed odbiorem Towaru) u kuriera, który doręczy przesyłkę.
5. Zastrzega się prawo do zmiany terminu wysyłki, o którym mowa w §4 ust. 4 nie większym niż 14 dni w szczególnych przypadkach, jeżeli zamówienie zostało opłacone w terminie późniejszym niż prezentowany termin wysyłki zamówienia.
6. Po wcześniejszym ustaleniu, na prośbę Kupującego i po akceptacji Sprzedawcy, możliwy jest osobisty odbiór Towarów przez Kupującego pod wskazanym przez Sprzedawcę adresem prowadzenia działalności Sprzedawcy. Termin odbioru zamówienia będzie powiązany z uprzednio planowanym terminem wysyłki. Po akceptacji przez Sprzedawcę prośby Kupującego, Kupujący zostanie poinformowany o dokładnym terminie, w którym zamówiony Towar będzie gotowy do odbioru.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Dostępne sposoby płatności określone są w formularzu zamówienia i są skorelowane z miejscem adresem dostawy Towaru i wybranej waluty transakcji przez Kupującego.
2. W zależności od wyboru waluty zamówienia i adresu dostawy Towarów, Kupujący ma możliwość opłacenia zamówienia za pośrednictwem:
– Przelewu bankowego;
– Operatora płatności PayU. Dostępne sposoby płatności: przelew elektroniczny, blik, karta płatnicza, płatność ratalna;
– Operatora płatności PayPal. Dostępne sposoby płatności: przelew elektroniczny, karta płatnicza.
– Płatność za Towar za pobraniem. Płatność zostanie uiszczona przez Kupującego (przed odbiorem Towaru) u kuriera, który doręczy przesyłkę.
3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności za Order od Klienta, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przekazania informacji o nieopłaconym zamówieniu i przypomnieniu o płatności lub zapytaniu o anulowanie Zamówienia.
4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności realizowanej przez Operatora płatności (Payu lub Paypal) płatność realizowana jest w trybie bezpośrednim po złożeniu zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności “przelew bankowy” i nie otrzymaniem płatności przez Sprzedawcy w ciągu 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia, może skutkować anulowaniem Zamówienia po uprzednim kontakcie Sprzedawcy.

VI. SPRZEDAŻ RATALNA

1. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu zapłaty za Towary za pomocą kredytu w systemie ratalnym. Proces uzyskania finansowania jest następujący:
– Po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia Kupujący zostanie przekierowany na witrynę internetową banku kredytodawcy
– Kupujący wypełnia wniosek kredytowy wraz z informacjami o trybie i warunkach zawarcia umowy kredytu. Symulacja kredytu zostanie przedstawiona w witrynie internetowej kredytodawcy podczas wypełniania wniosku.
– Decyzja o pozytywnym udzieleniu kredytu Kupującemu jest podejmowana przez kredytodawcę.
– Jeżeli decyzja jest pozytywna, Kupujący zawiera z kredytodawcą umowę kredytu.
2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość dokonania zakupu Towarów w systemie ratalnym. Sprzedawca nie jest stroną umowy kredytu i nie pośredniczy w jego zawarciu.
3. Proces uzyskania finansowania opisany w ust. 1 jest szczegółowo określona przez kredytodawcę. Opis zawarty w niniejszym Regulaminie ma charakter informacyjny.
4. O pozytywnej lub negatywnej decyzji przyznania kredytu Kupującemu przez kredytodawcę, Sprzedawca zostanie poinformowany przez kredytodawcę. Jeżeli decyzja jest pozytywna, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia. W przypadku negatywnej decyzji Order jest anulowane lub dojdzie do sposobu płatności za porozumieniem Kupującego i Sprzedawcy.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca może poinformować Kupującego o bieżącym statusie Zamówienia (Zamówienia w trakcie realizacji) za pośrednictwem wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail lub wiadomości SMS lub kontaktu telefonicznego – na podany przez Klienta numer telefonu.
2. Po zawarciu umowy sprzedaży Towarów, Sprzedawca wyda wraz z Towarami papierowy dokument zakupu (paragon lub fakturę VAT).

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI I JEJ SPRAWDZENIE

1. Podczas odbioru przesyłki z zamówionym przez Kupującego towarem, Klient powinien sprawdzić czy przesyłka lub Towar noszą ślady uszkodzenia. Jeżeli przesyłka lub Towar nosi ślady uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki wraz z udziałem przewoźnika.
2. Celem prawidłowego spisania protokołu uszkodzenia, zaleca się umieścić identyczną datę odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody i spisania raportu. Ponadto należy opisać stan opakowania otrzymanego Towaru. Poprawnie spisany protokół pozwoli na sprawne ustalenie okoliczności uszkodzenia przesyłki i złożenia reklamacji u przewoźnika. Po spisaniu protokołu szkody należy się niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą kierując wiadomość e-mail na adres info@lemonbike.eu wraz z opisaniem okoliczności. Przyspieszy to proces wysyłki nowego Towaru do Kupującego.
3. Kupujący może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W tym przypadku należy poinformować Sprzedawcę kierując wiadomość e-mail na adres info@lemonbike.eu wraz z opisaniem okoliczności. Przyspieszy to proces wysyłki nowego Towaru do Kupującego.
4. W przypadku problemów Kupującego z możliwością sprawdzenia Towaru lub przygotowaniem protokołu szkody w obecności przewoźnika, zaleca się niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji poprzez skierowanie wiadomości na adres info@lemonbike.eu.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo przesyłki do momentu wydania zamówionych Towarów dla Kupującego. Pojęcie bezpieczeństwa przesyłki obejmuje: pogorszenie jakości Towarów, zaginięcie przesyłki.

IX. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

1. Kupujący o statusie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego bez podawania przyczyny może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy. Czas odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wynosi 14 dni, licząc od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego.
2. Celem zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać oświadczenie przed upływem omawianego terminu.
3. Odstąpienie od umowy sprzedaży zamówionego u Sprzedawcy Towaru, następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia. Oświadczenie to może zostać sporządzone przy wykorzystaniu formularzu, który jest dostępny w zakładce sklepu “Zwroty”. Zaznacza się, że nie jest obowiązkowym wykorzystanie udostępnionego oświadczenia, celem odstąpienia od umowy sprzedaży należy wystosować jednoznaczne oświadczenie sporządzone przez Kupującego.
4. Wypełnione oświadczenie w formie trwałego nośnika elektronicznego (np. dokument typu pdf) można przesłać na adres poczty e-mail Sprzedawcy: info@lemonbike.eu lub listownie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Lemonbike, 41-710 Ruda Śląska, 1 maja 276.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca do zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb – Towar nie będący w prezentowanej kolekcji Towarów dostępnej w Sklepie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres, który jest wskazany w formularzu odstąpienia od umowy na podstronie Sklepu “Zwroty”. Celem zachowania terminu należy odesłać Towar przed jego upływem.
7. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wysokości opłaty za nadanie przesyłki z Towarem kurierem lub innym wybranym środkiem transportu.
8. W przypadku zwrotu Towaru celem odstąpienia od umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikającej z jego korzystania w sposób wykraczający poza oględziny produktu, pozwalające stwierdzić cechy Towaru – czyli działania eksploatacyjne wykraczające poza wizualne oględziny produktu w sklepie stacjonarnym, naruszające stan Towaru określonego jako nowy i nieużywany.
9. Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie zrealizowany tą samą metodą płatności, jaką użył Kupujący lub inną metodą niewiążącą się z dodatkowymi kosztami (np. przelew bankowy), o ile Kupujący wyraził zgodę. Zastrzega się prawo do zwrotu pomniejszonej kwoty, jeżeli doszło do zmniejszenia wartości Towaru, o której mowa w ust. 8.
10. Kupujący lub Przedsiębiorcy Indywidualni, którzy nie posiadają statusu Konsumenta, nie posiadają uprawnień do odstąpienia umowy, o której mowa w ust. 1. W tym przypadku mają zastosowanie zasady i terminy odstąpienia od umowy uregulowane w przepisach Kodeksu Cywilnego.

X. REKLAMACJA – RĘKOJMIA KONSUMENCKA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodność Towaru z umową w przypadku, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona w czasie 2 lat od dnia wydania Towaru dla Kupującego. Dotyczy Towarów nowych i używanych.
3. Kupujący może składać reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową (zgłosić wadę towarów) m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie informacji na adres e-mail serwis@lemonbike.eu lub w formie pisemnej kierując wiadomość na adres Sprzedawcy: Lemonbike, 41-710 Ruda Śląska, ul. 1 maja 276.
4. Kupujący w treści zgłoszenia powinien podać następujące informacje, które nie są konieczne, ale mogą przyspieszyć proces reklamacyjny: dane kontaktowe Kupującego, opis wady i w jaki sposób się ujawniła, żądania Kupującego, podstawę roszczeń Kupującego (rękojmia konsumencka, gwarancja), kserokopię lub numer dokumentu fiskalnego zakupu (paragon, faktura).
5. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail serwis@lemonbike.eu lub info@lemonbike.eu celem ustalenia szczegółów dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.
6. W przypadku uznania wady Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności Towar powinien zostać naprawiony lub wymieniony. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa, Kupującemu przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży. Sprzedawca w czasie 14 dni dokona zwrotu należnych środków na wskazane przez Kupującego dane.
7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Kupującego tytułem reklamacji Towaru (niezgodność Towaru z umową) w terminie 14 dni, uważa się uznanie żądania za uzasadnione.

XI. GWARANCJA PRODUCENTA

1. Kupujący może skorzystać z prawa do gwarancji u Sprzedawcy za pośrednictwem zgłoszenia gwarancyjnego: kontaktując się pod adresem poczty e-mail info@lemonbike.eu.
2. Warunki i uprawnienia z tytułu gwarancji są opisane indywidualnie dla każdego Towaru i dostępne na podstronie Sklepu.
3. Kupujący ma prawo do uprawnień gwarancyjnych niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu jest Sprzedawca – Lemonbike.eu Gabriela Fabian, siedziba firmy 44-120 Pyskowice, Armii Krajowej 5.
2. Podanie danych osobowych przez osoby korzystające ze Sklepu, zwłaszcza Kupujących jest dobrowolne. Zastrzega się, że podanie danych osobowych może być konieczne celem poprawnej funkcjonalności sklepu i poprawnego procesu przebiegu Zamówień.
3. Zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami, informuje się, że Sprzedawca udostępnia dane osobowe osobom trzecim tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczalne.
4. Odbiorcami udostępnianych danych osobowych mogą być: operatorzy płatności, firmy kurierskie, podmiot odpowiadający za hosting Sklepu, banki, serwisy partnerskie, kancelarie prawne i firmy windykacyjne, podmiotu zajmujące się administracją Sklepu i dostarczaniem narzędzi webowych celem obsługi Sklepu.
5. Informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności Kupujących zostały szczegółowo zawarte w dostępnej na stronie Sklepu zakładce “Polityka prywatności”.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla spraw nieujętych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem, a obowiązującymi przepisami prawa, bezwzględne pierwszeństwo mają przepisy obowiązującego prawa. Regulamin nie ogranicza uprawnień Kupującego przysługujących na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Regulamin jest ogólnodostępnym dokumentem w formie elektronicznej widniejącym w zakładce Sklepu “Regulamin Sklepu i witryny” pod adresem https://lemonbike.eu/regulamin/.
4. Sprzedawcy ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu i załączników Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się: zmianę obowiązujących przepisów prawa, zmianę profilu działalności Sprzedawcy, zmianę funkcjonalności Sklepu, zmianę realizacji świadczeń za pośrednictwem Sklepu. Archiwalne wersje regulaminu widnieją w zakładce “Regulamin Sklepu i witryny” pod adresem https://lemonbike.eu/regulamin/.
5. Archiwalne wersje regulaminu są dostępne pod adresem https://lemonbike.eu/wp-content/uploads/2022/12/reg_eu.pdf
5. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu, zastosowanie mają postanowienia regulaminu w brzmieniu z daty zawarcia umowy. Zmiany regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Kupujących.

Niniejszy dokument dokument polityki prywatności i stosowanych plików cookies zawiera informacje o ochronie Twoich danych osobowych, Twoich prawach, celach przetwarzania.

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje stosowanych pojęć:

a) Serwis, witryna, sklep, strona – niniejsza strona internetowa www.lemonbike.eu
b) Użytkownik – osoba przeglądająca i użytkująca stronę lemonbike.eu, wraz z dostępem do jej funkcjonalności, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

2. Administratorem serwisu jest firma Lemonbike.eu Gabriela Fabian, z siedzibą ul. Armii Krajowej 5, 44-120 Pyskowice

3. Możesz się z nami skontaktować na następujące sposoby:

– Poprzez pocztę elektroniczną e-mail pod adresem info@lemonbike.eu
– Listownie, adres ul. Armii Krajowej 5, 44-120 Pyskowice.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dla poprawnej realizacji zamówień, obsługi Klienta, akcji promocyjnych przetwarzamy dane osobowe. Przykładamy dużą wagę do ich bezpieczeństwa. Prosimy zapoznać się z zasadami przetwarzania danych, a także z prawami osoby, której dane są gromadzone.

2. W celu poprawnego przeprowadzenia procesów: realizacji zamówień, kontaktu z Klientami, możliwością przedstawienia ofert handlowych, analizy ruchu internetowego, działam promocyjnych, wykorzystujemy następujące dane osobowe:
– Imię i nazwisko
– Adres zamieszkania
– Numer telefonu
– E-mail
– Numer IP

3. Dane, które gromadzimy są niezbędne do przeprowadzenia wyżej wymienionych procesów. Co istotne, nie zbieramy nadmiaru informacji. Wszystkie powierzone dane zostały ograniczone do minimum względem wymaganej funkcjonalności określonego procesu. Ponadto zabezpieczamy udostępnione dane na wszystkie możliwe dla nas technologicznie sposoby ich ochrony (odpowiednie szyfrowanie, zabezpieczenia i ochrona systemów informatycznych, minimalizacja ilości osób, które mają styczność z obsługą danych).

III. Prawa danych osobowych

In accordance with art. 15 - 22 RODO, each user, customer of the e-shop, person whose data is processed, has the following rights:

1. Dostęp do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane mogą znajdywać się w naszym serwisie ma prawo uzyskać potwierdzenie od administratora jakie dane są gromadzone, a także uzyskać do nich dostęp. Administrator ma obowiązek dostarczyć kopie danych jakie są przetwarzane.

2. Modyfikacja danych (art. 16 RODO)
Jeżeli przetwarzane dane osobowe są błędne i nieprawidłowe, osoba której dane się dotyczą ma prawo wymagać ich sprostowania.

3. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
Osoba, której dotyczą się przetwarzane dane ma prawo żądać od Administratora ich usunięcia. Dane zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli odnoszą się do jednej z poniższych okoliczności: – Dane przestały być niezbędne do celów w których zostały zebrane np. wysyłka zamówienia – Zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta – Osoba, której dotyczą dane na mocy art. 21 ust. 1 sprzeciwia się ich przetwarzaniu

4. Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane są przetwarzane, może żądać ograniczenia ich przetwarzania jeśli: a) Dane są nieprawidłowe (do czasu ich poprawy) b) Dane są przetwarzane w nadmiarze, niezgodnie z prawem, a osoba, do której dane się odnoszą, sprzeciwia się ich usunięciu, chcąc ograniczyć prawa do ich wykorzystania.

5. Możliwość sprzeciwu przetwarzania Osoba, której dane są przetwarzane w celach marketingowych może w dowolnym czasie zażądać zaprzestania ich gromadzenia, a także usunięcia.

6. Osoba, której dotyczą się przetwarzane dane może realizować wszystkie swoje powyżej opisane prawa kontaktując się na adres mailowy info@lemonbike.eu. Można to zrobić także listownie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora danych.

7. Administrator jak najszybciej, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, udzieli informacji odnośnie działań, które zostały podjęte wobec prośby i żądań osoby, której dane są przetwarzane.

Odbiorcami udostępnianych danych osobowych mogą być: operatorzy płatności, firmy kurierskie, podmiot odpowiadający za hosting Sklepu, banki, serwisy partnerskie, kancelarie prawne i firmy windykacyjne, podmiotu zajmujące się administracją Sklepu i dostarczeniem narzędzi webowych celem obsługi Sklepu.

IV. Pliki cookies

1. Strona www.lemonbike.eu korzysta z plików cookies. Wykorzystywane pliki cookies dzielą się na 2 grupy:

– Sesyjne (zapisywane do czasu opuszczenia strony)
– Stałe (zapisywane na komputerze przez określony czas)

2. Użytkownicy strony przy pomocy ustawień przeglądarki mogą dokonać zmian w zakresie cookies. Przeglądarka internetowa pozwala na ich usunięcie, a także blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji przeglądarki, ustawieniach lub pomocy. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by uniemożliwiła przechowywanie plików cookies na używanym urządzeniu. Użytkownik w każdej chwili za pośrednictwem przeglądarki internetowej ma możliwość usunięcia zapisanych na urządzeniu plików cookies. Szczegółowe informacje są dostępne w dokumentacji używanej przeglądarki internetowej.

3. Pliki cookies są używane do efektywniejszego działania strony i jej poprawnej obsługi. Cookies to małe pliki tekstowe, które mają swój indywidualny identyfikator i są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dzięki nim może być np. zmierzona interakcja z treściami na stronie.

4. Serwis korzysta z plików cookies pochodzących z zewnętrznych serwisów celem obsługi danych analitycznych serwisu i działań reklamowych. Użytkownik strony ma prawo do nie zaakceptowania stosowania plików cookies pochodzących z zewnętrznych serwisów. Pliki cookies zewnętrznych serwisów pochodzą od: Google Analytics – dostarczanych przez następujące firmy: Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) celem analizy ruchu w serwisie ; Google Ads – dostarczanych przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) celem wyświetlania reklam i działań promocyjnych ; Pixel FB (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) – celem wyświetlania reklam i działań promocyjnych.

5. Podczas wizyty na stronie lemonbike.eu po raz pierwszy (z nowego adresu IP) użytkownik strony zostanie poinformowany o stosowanych plikach cookies wraz z możliwością ich odrzucenia, poza możliwością odrzucenia plików cookies, niezbędnymi do poprawnego działania witryny, które są anonimowe.

6. Strona wykorzystuje pliki cookies dostarczane przez serwisy zewnętrzne, która mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych, udostępniane dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016, której pełna treść dostępna jest pod linkiem internetowym: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250

Administratorem serwisu jest Lemonbike.eu Gabriela Fabian, ul. Armii Krajowej 5, 44-120 Pyskowice

RETURNS

Chcemy, żebyś był zadowolony z dokonanego zakup w Lemonbike. Mimo to jeżeli uznasz, że zakup był nietrafiony lub cokolwiek innego Ci się nie podoba, istnieje prawo do zwrotu towaru do 14 dni bez podania przyczyny. Zwrot kosztów zakupu dokonamy w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego produktu.

Prawo zwrotu nie dotyczy produktów wykonanych na indywidualne zamówienie np. indywidualne malowanie, modyfikacja specyfikacji produktu pod życzenie Klienta – czyli specyfikacja niedostępna w prezentowanej kolekcji na stronie lemonbike.eu.

Jak dokonać zwrotu?

1. Pobierz poniżej i wypełnij formularz zwrotu. Należy zwrócić szczególną uwagę na wpisanie poprawnego numeru konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków.

Formularz zwrotu towaru (kliknij w link, pobierz i wypełnij).

2. Bezpieczne spakowanie produktu. Zalecamy użyć tego samego kartonowego pudełka, w którym otrzymano przesyłkę. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, by bezpiecznie spakować produkt do zwrotu.

3. Formularz zwrotu i dowód zakupu należy dołączyć do przesyłki zwrotnej.

4. Przesyłkę zwrotną należy wysłać na poniższy adres:
Lemonbike.eu
1 Maja 276
41-710 Ruda Śląska, Polska

5. Po otrzymaniu przesyłki i weryfikacji zwracanego produktu, w czasie 14 dni dokonamy zwrotu kosztów zakupu na konto bankowe przedstawione w formularzu.

Informacje o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Informujemy, że Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin wygasa po upływie 14 dni od momentu wejścia w posiadanie rzeczy (otrzymania przesyłki). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać zwracany Towar do Sprzedawcy wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy (można skorzystać z udostępnionego wzoru) lub uprzednio poinformować Sprzedawcę listownie lub na adres e-mail info@evanlite.com wraz z przesłaniem oświadczenia odstąpienia od umowy. Adres zwrotów: Lemonbike.eu, 41-710 Ruda Śląska, 1 maja 276.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane koszty w czasie 14 dni od otrzymania informacji o zwrocie Towaru. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru. Zwrot płatności zostanie zrealizowany na wskazany numer konta lub za pośrednictwem platformy płatności, która została użyta do opłacenia zamówienia (np. Paypal, Payu). W przypadku zwrotu Towaru celem odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującym prawem, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikającej z jego korzystania w sposób wykraczający poza oględziny produktu, pozwalające stwierdzić cechy Towaru – czyli działania eksploatacyjne wykraczające poza wizualne oględziny produktu w sklepie stacjonarnym, naruszające stan Towaru określonego jako nowy i nieużywany. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wysokości opłaty za nadanie przesyłki z Towarem lub innym wybranym środkiem transportu.